Arbete i klassen som gynnar alla elever

  • Starta upp nya områden med material från tidigare stadiers material t.ex. filmer på mediawebben, skolböcker, Clio. Gör listor på begrepp ur dessa filmer.
  • Lektionstablå
  • Läraren skapar ett kommunikativt klassrumsklimat
  • Läraren arbetar med begreppskartor
  • Betoning på läsande och skrivande
  • Läraren undervisar i ämnestypiska texttypers struktur och språkliga särdrag